Neidio i'r prif gynnwy

Fitaminau ac atchwanegiadau ar gyfer y rhai sy'n bwriadu beichiogi

Bydd bwyta deiet iach a chytbwys yn ystod beichiogrwydd yn eich helpu i gael y rhan fwyaf o’r fitaminau a’r mwynau sydd eu hangen arnoch ond dylai’r rhai sy’n cynllunio beichiogi cymryd atchwanegiad asid ffolig.

Asid Ffloig

Mae pawb sy’n cynllunio beichiogi yn cael eu cynghori i gymryd atchawnegiad dyddiol o asid ffolig sy’n cynnwys 400 microgram. Bydd hyn yn helpu lleihau’r risg o’u babi yn datblygu problemau datblygiadol yn ystod dyddiau cynnar y beichiogrwydd.

Argymhellir cymryd atchwanegiad, yn ogystal â bwyta deiet sy’n llawn ffolad naturiol a bwydydd cyfnerthedig megis grawnfwydydd. Ffynhonnell dda o ffolad yw llysiau deiliog gwyrdd, ffa a chodlysiau, orenau a bwydydd grawn cyflawn.

Mae rhai yn cael eu cynghori gan eu bydwraig neu gan eu meddyg i gymryd dos dyddiol uwch o asid ffolig (5 miligram) er mwyn cefnogi beichiogrwydd iach; er enghraifft os oes ganddynt ddiabetes, clefyd coeliag, BMI uwch (Mynegai Màs y Corff), neu os ydynt yn cymryd meddyginiaeth gwrth-epilepsi.

Fitamin D

Mae fitamin D yn gweithio gyda chalsiwm a ffosfforws yn y corff i adeiladu ac amddiffyn esgyrn, cyhyrau a dannedd iach. Mae cael digon o fitamin D yn helpu’r corff i amsugno’r holl galsiwm sydd ei angen arno ar gyfer iechyd esgyrn da.

Bwydydd sy’n darparu ffynhonnell dda o fitamin D yw pysgod olewog megis eog, sardinau a phennog Mair, wyau (melynwy), a rhai grawnfwydydd brecwast ac iogyrtiau cyfnerthedig; fodd bynnag, rydym yn cael y rhan fwyaf o’n fitamin D gan olau’r haul. Mae cael deiet iach a chytbwys yn hanfodol ar gyfer yr holl faetholion pwysig eraill sydd eu hangen ar ein corff, ond mae’n annhebygol o’n darparu ni gyda digon o fitamin D. Yn ystod misoedd yr hydref a misoedd y gaeaf, rydym yn galw ar storfeydd yn ein corff i gyflenwi fitamin D, ond yn aml nid yw’r rhain yn ddigon i gadw lefelau cyson, felly argymhellir cymryd atchwanegiad dyddiol o 10 microgram i bawb, oedolion a phlant, yr adeg hon o'r flwyddyn.

Efallai y bydd fitamin D yn cael ei labelu fel IU (unedau rhyngwladol) yn hytrach na microgramau. Nodwch: mae 400 IU yn gyfystyr â 10 microgramau.

Nid yw rhai atchwanegiadau fitamin D yn addas ar gyfer rhai sy’n dilyn deiet fegan felly gwiriwch y label a sicrhewch fod y rhain yn darparu’r un symiau dyddiol, neu debyg, i'r hyn a argymhellir uchod.

Dylai’r rhai sy’n feichiog, neu y gallai ddod yn feichiog, osgoi unrhyw atchwanegiad sy’n cynnwys fitamin A (retinol).

Lle i gael atchwanegiadau ar gyfer beichiogrwydd

Gallwch gael atchwanegiadau o fferyllfeydd ac archfarchnadoedd, neu efallai y bydd eich Meddyg Teulu yn gallu eu rhagnodi i chi.

Os ydych eisiau cael eich asid ffolig gan atchwanegiad lluosfitiminau, sicrhewch ei fod yn addas ar gyfer beichiogrwydd ac nid yw’n cynnwys fitamin A (retinol). Fodd bynnag, nid yw atchwanegiadau lluosfitiminau yn cael eu hargymell fel mater o drefn ar gyfer y rhai sy'n cynllunio beichiogi neu sy'n feichiog. Mae argymhellion iechyd cyhoeddus yn cynghori mai asid ffolig a fitamin D yw’r ddau bwysicaf i'w cymryd fel atchwanegiad ar hyn o bryd.

Mae’r Cynllun Cychwyn Iach yn cynnig fitaminau a chymorth am ddim i brynu bwyd a llaeth iach ar gyfer teuluoedd cymwys sy’n feichiog neu sydd â phlentyn o dan 4 blwydd oedd.