Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad Gwasanaethau Therapi Iaith A Lleferydd - Y Gorllewin

09/12/21

Datganiad:

Dywedodd Ffion Johnstone, Cyfarwyddwr Ardal y Gorllewin Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:

"Rydym wedi cydweithredu'n llwyr â'r Comisiynydd Gwybodaeth ac rydym wedi penderfynu cyhoeddi'r adroddiad, sydd wedi'i olygu gyda'r bwriad pennaf o amddiffyn pwy yw'r staff a gyfrannodd ato. Mae hyn yn bwysig er mwyn sicrhau bod gan gydweithwyr yr hyder i dynnu sylw at bryderon yn y dyfodol, heb ofni y gallent gael eu henwi mewn adroddiadau sydd ar gael i'r cyhoedd yn ddiweddarach.

"Pan fydd staff yn tynnu sylw at bryderon, mae'n hollbwysig bod gennym ddiwylliant agored sy'n canolbwyntio ar ddiogelwch cleifion ac sy'n blaenoriaethu gwrando, dysgu a gwella. Ar ôl i bryderon gael eu codi yn 2016, dechreuodd waith gwella ar ymgysylltu â staff a’r diwylliant yn 2017.

"Rydym wedi cymryd canfyddiadau ac argymhellion adroddiad 2019 o ddifrif ac rydym wedi sefydlu grŵp llywio i oruchwylio cynnydd yn erbyn yr argymhellion. Mae’r grŵp wedi cyfarfod ddeg gwaith ers ei gyfarfod cyntaf ym mis Awst y llynedd.

“Rydym hefyd wedi cyhoeddi'r cynllun gweithredu sy'n manylu ar y cynnydd a wnaed hyd yma ac mae pob un o’r 19 o argymhellion ond un wedi cael eu cwblhau.

"Ar ein cais ni, cynhaliodd y Cyngor Iechyd Cymuned gyfres o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb ar draws pob un o'r chwe sir yng Ngogledd Cymru a thrwy gynhadledd fideo, yn ystod mis Medi, mis Hydref a mis Tachwedd eleni. Gwahoddwyd cleifion, eu gofalwyr a'u teuluoedd i siarad am bob agwedd ar ein Gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd. Byddwn yn gweithredu ar yr adborth hwn er mwyn adeiladu ar y gwaith gwella a wnaed eisoes."